Trường MN Nguyễn Thị Minh Khai

Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo chuyển biến đáng kể về nhận thức, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng của cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, công chức; dân chủ trong Đảng và đồng thuận xã hội được phát huy. Cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, công chức, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và công cuộc đổi mới.

Nhìn chung, cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế ở cơ sở; chăm lo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đa số các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng; thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và đời sống hàng ngày. Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; phấn đấu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; tận tụy phục vụ Nhân dân; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *